VALNÁ HROMADA 2011

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČ 45273758

uveřejňuje

dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 16. června 2011 od 13. 30 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  Návrh usnesení

 3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
  a o jejím majetku v roce 2010

  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
  a o jejím majetku v roce 2010

 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2010 + výrok auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 + výrok auditora
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2010

 6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
  Zpráva o vztazích za rok 2010 + výrok auditora

 7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
  Zpráva DR + stanovisko DR

 8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
  a o jejím majetku v roce 2010

  Návrh usnesení

 9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
  Návrh usnesení

 10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010
  Návrh usnesení

 11. Opětovná volba člena dozorčí rady
  Návrh usnesení

 12. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  Návrh odměňování
  Návrh usnesení

 13. Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2011 a 2012
  Návrh usnesení

 14. Volba členů výboru pro audit
  Návrh usnesení

 15. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
  Návrh odměňování
  Návrh usnesení

 16. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
  Návrh vzorové smlouvy
  Návrh usnesení

 17. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.