VALNÁ HROMADA 2014

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 19. června 2014 od 10.30 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Projednání změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti
  Úplné znění stanov

 4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013
  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013

 5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2013 + výrok auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 + výrok auditora
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2013

 7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
  Zpráva o vztazích za rok 2013 + výrok auditora

 8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
  Zpráva DR

 9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 10. Volba člena dozorčí rady
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 11. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Schválení výplaty ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013.
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Výplata ročních odměn

 12. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
  Smluva o výkonu funkce

 13. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  Smluva o výkonu funkce

 14. Volba členů výboru pro audit
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 15. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
  Návrh odměňování

 16. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
  Smluva o výkonu funkce

 17. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.