VALNÁ HROMADA 2016

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 25. května 2016 od 11 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2015
  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2015
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2015, konsolidované účetní závěrky za rok 2015, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
  Zpráva DR
  Stanovisko DR

 6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2015 + výrok auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 + výrok auditora

 7. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2015
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 8. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
  Zpráva o vztazích za rok 2015

 9. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 10. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.