VALNÁ HROMADA 2017

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 2. června 2017 od 10.00 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016
  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016, konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
  Zpráva DR
  Stanovisko DR

 6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2016 + zpráva auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 + zpráva auditora

 7. Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016
  Návrh na úhradu ztráty za rok 2016
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 8. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
  Zpráva o vztazích za rok 2016

 9. Projednání a schválení Zvláštní odměny pro členy představenstva a dozorčí rady
  Zvláštní odměna pro členy představenstva a dozorčí rady
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 10. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 11. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst.1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu..

 12. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.