VALNÁ HROMADA 2018

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 29. května 2018 od 10.00 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2017
  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2017
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2017, konsolidované účetní závěrky za rok 2017, návrhu převodu zůstatku účtu 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let, návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, návrhu na použití zůstatku účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
  Zpráva DR
  Stanovisko DR

 6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2017 a konsolidované účetní závěrky za rok 2017
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2017 + zpráva auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 + zpráva auditora

 7. Projednání a schválení návrhu převodu zůstatku účtu 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let
  Návrh na vypořádání účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 8. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 9. Projednání a schválení návrhu na použití účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let ke snížení neuhrazené ztráty minulých let
  Návrh na použití zůstatku účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let ke snížení neuhrazené ztráty minulých let
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 10. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
  Zpráva o vztazích za rok 2017

 11. Opětovná volba členů výboru pro audit
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 12. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro roky 2018 až 2020
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 13. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 14. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu..

 15. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.