VALNÁ HROMADA 2020

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, Hostivař, 102 00 Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 10. června 2020  od 11.00 hodin
s místem konání na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti s firmou KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  Návrh změn stanov – režim revizí
  Návrh změn stanov – úplné znění po navrhovaných změnách
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 4. Volba člena dozorčí rady
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
  Smlouva o výkonu funkce
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 6. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2019
  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2019
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 7. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
  Zpráva dozorčí rady
  Stanovisko dozorčí rady

 9. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2019 + zpráva auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 + zpráva auditora

 10. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 11. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

 12. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2020
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 13. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.