VALNÁ HROMADA 2021

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 9/1307,
Hostivař, 102 00 Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520, IČ. 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na 10. června 2021  od 13.30 hodin
s místem konání na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti s firmou KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  Návrh změn stanov – režim revizí
  Návrh změn stanov – úplné znění po navrhovaných změnách
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 4. Volba člena představenstva
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
  Smlouva o výkonu funkce
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 6. Volba člena dozorčí rady
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
  Smlouva o výkonu funkce
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 8. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2020
  Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2020
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 9. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
  Souhrnná zpráva

 10. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020
  Zpráva dozorčí rady
  Stanovisko dozorčí rady

 11. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky za rok 2020
  Řádná (individuální) účetní závěrka za rok 2020 + zpráva auditora
  Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 + zpráva auditora

 12. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
  Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 13. Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2020
  Zpráva o odměňování za rok 2020 + zpráva auditora
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 14. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
  Pravidla pro stanovení výše odměn
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 15. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro roky 2021 a 2022
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 16. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 17. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností ETOMA INVEST spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
  Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

 18. Závěr valné hromady
  K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno..

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.